Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Stichting US4U

Stichting UrbanSkills4U streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u.

Onze klachtenregeling is ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. Dit reglement bevat informatie over de werkwijze van Klachtenportal Zorg en wat Stichting UrbanSkills4U daarbij kan betekenen. Meestal leidt een gesprek met de betrokken medewerker al tot een bevredigende oplossing. Hierbij kan een klant gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Mocht dit gesprek niet leiden tot een (passende) oplossing, kan de klacht worden voorgelegd aan de geschillencommissie.

Definities

Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een client over de activiteiten en dienstverlening van Stichting UrbanSkills4U. Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Stichting UrbanSkills4U, wordt aangemerkt als een gedraging van Stichting UrbanSkills4U.

Client
Elke afnemer van een activiteit of dienst van stichting UrbanSkills4U.

Klager
De client of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.

Klachtenfunctionaris
De werknemer die is belast met de afhandeling van de klacht.

Toepassingsbereik

Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Stichting UrbanSkills4U en de klant.

Indienen van een klacht

Een klacht kan worden ingediend door een client, een nabestaande of een door de client aangewezen of wettelijk vertegenwoordiger.

De client of diens vertegenwoordiger wendt zich eerst (schriftelijk) tot Stichting UrbanSkills4U. Daarbij wordt gevraagd in ieder geval een heldere beschrijving van de klacht te geven en eventuele voorgaande correspondentie en relevatie kopieën van documenten die de klacht verduidelijken te overleggen. Hoe meer relevante informatie wordt verstrekt, hoe beter Stichting UrbanSkills4U in staat is de klacht te beoordelen. De klacht wordt verzonden naar:

Stichting UrbanSkills4U
T.a.v. stichtingsbestuur/ afdeling klachten
Schiekade 101
3033 BG Rotterdam

De klacht wordt doorgeleid naar het stichtingsbestuur. Vervolgens wordt degene over wie is geklaagd in kennis gesteld van het indienen van de klacht. De klager en degene over wie is geklaagd, worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht.

Samen wordt geprobeerd binnen zes weken tot een oplossing te komen, al dan niet met tussenkomst van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg.

Als Stichting UrbanSkills4U en de klager samen niet tot een oplossing komen of als de klager zich niet rechtstreeks tot Stichting UrbanSkills4U wil of kan wenden, kan klager een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg.

Een klacht kan op drie verschillende manieren worden ingediend, namelijk:

  • - Via www.klachtenportaalzorg.nl. Hier vult u het formulier ‘klacht indienen’ in;
  • - U stuurt een e-mail naar: [email protected];
  • - Door de klacht schriftelijk te versturen naar:
    Klachtenportaal Zorg
    Westerstraat 117
    1601 AD Enkhuizen

Van belang daarbij te benoemen is de naam van de stichting (Stichting UrbanSkills4U) en het ID-nummer 18149.

Klachtenportaal Zorg
Zodra contact wordt opgenomen met Klachtenportaal Zorg, wordt gezorgd voor de bij de zorg passende procedure. Daarbij kan altijd worden gerekend op professionele, onafhankelijke en betrokken begeleiding.

De klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg ondersteunt, informeert en adviseert de klant en Stichting UrbanSkills4U gedurende de klachtenprocedure.

Wanneer na het doorlopen van de klachtenprocedure geen oplossing is gevonden, mag de geschillenprocedure starten. In dat geval wordt de klacht voorgelegd aan de (erkende) geschillencommissie die binnen 6 maanden uitspraak doet.

Beheer
Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van een klacht, worden tot drie jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard.

Over US4U

Kleinschalige, gepersonaliseerde en praktijkgerichte begeleiding voor jongeren: voor een duurzame verbetering van levenskwaliteit.

Meer over ons