Klachtenprocedure

Stichting UrbanSkills4U streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u. Een gesprek met de betrokken medewerker leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Definities
Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van stichting UrbanSkills4U. Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de stichting UrbanSkills4U, wordt aangemerkt als een gedraging van stichting UrbanSkills4U.

Klant
Elke afnemer van een dienst van stichting UrbanSkills4U.

Indienen van uw klacht
U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
– Uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
– De datum waarop u uw klachtenformulier verstuurt;
– Een heldere beschrijving van uw klacht;
– Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:

Stichting UrbanSkills4U
T.a.v. stichtingsbestuur / afdeling klachten
Schiekade 101
3033 BG Rotterdam
[email protected]

Behandeling van uw klacht
Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

Reactie op uw klacht
U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met reden omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

Onafhankelijke derden
Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid zich te wenden tot een juridische adviseur. Er kan pas een beroep op de juridische adviseur gedaan worden, als de interne klachtenprocedure bij stichting UrbanSkills4U is doorlopen, zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Wilt u een beroep doen op de juridische adviseur dan kunt u contact opnemen met:

Pellicaan Advocaten
Watermanweg 60
3067 GG Rotterdam
Telefoon: 088 627 22 87

Toezicht en beheer
Binnen stichting UrbanSkills4U ziet het bestuur toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens een jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

Over US4U

Kleinschalige, gepersonaliseerde en praktijkgerichte begeleiding voor jongeren: voor een duurzame verbetering van levenskwaliteit.

Meer over ons